Posts Tagged ‘ kodeks pracy ’


Kodeks pracy

Written by admin
Marzec 7th, 2011

Aby na świecie nie zapanował chaos konieczne są określone zasady. Takowe powstały dla wielu sfer ludzkiego życia. Jedna z nich jest regulowana przez kodeks pracy. Kodeks jest to zbiór przepisów prawnych, które określają zasady postępowania. Kodeks pracy pomaga zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Treść kodeksu zawiera: przepisy ogólne, informacje o stosunku pracy oraz wynagrodzeniu za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, mówi o odpowiedzialności materialnej pracowników, o czasie pracy i urlopach pracowniczych, a także o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudnieniu młodocianych, bezpieczeństwie i higienie pracy, układach zbiorowych pracy, o rozpatrywaniu sporów o roszczenia ze stosunku pracy, odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz przedawnieniu roszczeń. Kodeks pracy istnieje po to, aby pomóc. Zarówno pracodawca jak i pracownik, aby rozwiać niepokoje, zdobyć wiedzę i rozwiązać problemy w pracy powinni do niego sięgnąć.